ul. Sowińskiego 5 Zadzwoń: 509 210 251
44 - 100 Gliwice Napisz: sitmn@sitmn.pl

Fundacja

Fundacja "Przemysł Metali Nieżelaznych Przyjazny Swoim Seniorom" (Pro-Senior)

1. FUNDATORZY ZAŁOŻYCIELE FUNDACJI


Fundacja zawiązana została aktem notarialnym przez trzech wymienionych w Statucie założycieli, w tym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. Podpis pod aktem notarialnym w imieniu SITMN złożył na mocy wcześniejszej uchwały Zarządu Stowarzyszenia jej Prezes Pan dr inż. J.Zb. Szymański.
Konstrukcja prawna regulująca działalność stowarzyszeń pozwala zinterpretować status fundatora założyciela jakim jest SITMN w osobach każdego członka stowarzyszenia. Innymi słowy, oznacza to, że każdy członek SITMN jest fundatorem założycielem fundacji. W organach fundacji reprezentowany jest przez wybranych w tym celu przedstawicieli. Wobec powyższego zwracam się z gorącą prośbą o spowodowanie zapoznania się ze statutem przez każdego członka Waszego Koła SITMN.

2. ORGANY FUNDACJI

1.) Najwyższą władzą fundacji jest Zgromadzenie Fundatorów Założycieli. Na dzień dzisiejszy to zgromadzenie tworzą:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych z siedzibą w Gliwicach,
Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. z  o.o. z siedzibą w Katowicach,
Instytut Metali Nieżelaznych z siedzibą w Gliwicach.

Ilość fundatorów jest nieograniczona i będzie z czasem się powiększać.

2.) Odpowiedzialnym za kierowanie fundacją jest jej zarząd. Na pierwszym Zgromadzeniu Fundatorów Założycieli, odbytego w obecności notariusza wybrano dwuosobowy zarząd w osobach:
Rajmund Szary - Prezes Zarządu, Stanisław Księżarek a obecnie - Maria Grzesik
Józef Zbigniew Szymański - Wiceprezes Zarządu., Jadwiga Sroka 
3.) Obligatoryjnym organem fundacji jest Komisja Rewizyjna. W skład pierwszej Komisji Rewizyjnej Zgromadzenie Fundatorów wybrało:
Łukasz Wierzbicki
Barbara Juszczyk,
Beata Cwolek.
4.) Nieobligatoryjnym organem fundacji jest Rada Programowa. Zarząd Fundacji zamierza zaproponować skład Rady Programowej w wyniku szerokiej konsultacji z kołami SITMN.

3. CELE FUNDACJI

Bazowym celem fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy aktualnym i byłym członkom SITMN, którzy uzyskali uprawnienia emerytalne lub rentowe, w tym również członkom ich najbliższej rodziny.
Realizacja celu wymagać będzie podjęcia szeregu trudnych i pracochłonnych zadań, w tym w szczególności takich jak:
opracowanie katalogu obszarów problemowych seniorów wymagających zorganizowanej pomocy-opieki,
opracowanie „księgi” wolontariatu – opisujący jakiego rodzaju wolontariat byłby dla realizacji celów fundacji nieodzowny,
opracowanie wykazu osób wymagających pomocy-opieki z podziałem wg obszarów problemowych zorganizowanej pomocy-opieki,
opracowanie katalogu działań inicjujących podejmowanie przez seniorów ponownej aktywności życiowej,
opracowanie katalogu opisów organizacji, których cele mogłyby być realizowane wspólnie z celami naszej fundacji.

4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Generalnym zadaniem każdej struktury organizacyjnej jest stworzenie optymalnych warunków dla realizacji przyjętych celów.
Podstawowym warunkiem organizacyjnie skutecznego działania fundacji jest wypracowanie optymalnego systemu partnerstwa z Kołami SITMN. System partnerski będzie się opierał na luźnej strukturze organizacyjnej, w postaci sieci informacyjnej z rozproszona bazą danych budowaną na bazie technologii internetowych.

5. FINANSE

Fundacja zgodnie ze swoim statutem nie prowadzi działalności gospodarczej. Finansowanie działalności w pełni opierać się będzie na środkach uzyskanych z darowizn i dotacji. Fundusz założycielski wniesiony przez fundatorów założycieli wynosi 12.000,00 PLN.
Pan Prezes Szymański wystąpił z inicjatywą wpłaty na konto fundacji kwoty 50,00 PLN przez każdego członka SITMN. Wpłata ta stanowiłaby wpłatę fundatora założyciela.
Uzyskana z 50-złotowych wpłat kwota, umożliwi szybkie zorganizowanie rozpoczęcia działalności fundacji.

6. PROPOZYCJA ORGANIZACYJNA

1) Szczegóły partnerskiej współpracy chciałbym omówić indywidualnie w każdym kole SITMN w terminie uzgodnionym dwustronnie.
2) Efekty pierwszego roku działalności fundacji są niezmiernie ważne również z powodu ich wpływu na decyzje przyznania lub nie przyznania fundacji statusu jednostki pożytku publicznego. Uzyskanie statusu jednostki pożytku publicznego znacznie ułatwi pozyskiwanie środków finansowych.
3) Proponuję dla ułatwienia wypowiadania nazwy fundacji: Przemysł Metali Nieżelaznych Przyjazny Swoim Seniorom, używać skróconą nazwę FUNDACJA PRO SENIOR.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Rajmund Szary

1% odpisu od podatku za 2019r

STATUT_FUNDACJI_.pdf

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

20 maja 2024, poniedziałek
Kraków
GOZ 2024

IV Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne (CETEF’24).

18 listopada 2024, poniedziałek
CETEF24
CETEF'24

Konferencja

22 listopada 2023, środa
Wrocław
Międzynarodowa Konferencja
"Kierunki i problemy rozwoju przemysłu metali nieżelaznych"

Zapisz się

Chcesz wziąć udział w organizowanej przez nas konferencji? Sprawdź naszą ofertę i zapisz się już dziś.